เป้าหมาย

ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในการ “พัฒนาคน” ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ซึ่งเริ่มที่เยาวชนด้วยการปฎิบัติตามแนวพระราชดำรัสฯ โดยดำเนินกิจกรรมในการบริบาลสังคมด้วยบทบาทเป็น CSR ( Corporate Social Responsibility )  ของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ส่งเสริมให้ความร่วมมือของทุกคนในองค์กรสร้าง “พลังของการให้” เพื่อสังคม ที่เข้มแข็ง ก้าวทันโลก และ แข่งขันได้อย่างเต็มภาคภูมิ