สพฐ. เตรียมถ่ายทำวีดิทัศน์เผยแพร่ความสำเร็จของโรงเรียนโครงการยุวทูตความดี

           คณะทำงานโครงการยุวทูตความดี  สพฐ. ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และครู ประชุมร่วมคิดและวางแผนการดำเนินการพัฒนาต่อยอดการขับเคลื่อนโครงการยุวทูตความดี ยุวอาเซียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร  เพื่อวางแผนการจัดทำกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง ที่จะนำเสนอกระบวนการรับรู้และภาพความสำเร็จของกิจกรรมยุวทูตความดี โรงเรียนในสังกัดที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินการเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้ โดยจะมีการคัดเลือกโรงเรียนดังกล่าวเพื่อลงพื้นที่ถ่ายทำในรูปแบบวีดิทัศน์ และนำเสนอผ่านช่องทางยูทูปของโครงการที่ YAV By OBEC ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *