โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ร่วมโครงการยุวทูตความดีเยือนมลฑลกว้างตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

           ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนพรรณพ แจ้งสว่าง ครูโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก และเด็กหญิงลาวัณย์ศิริ พลภมรเสนวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ที่ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดี ให้เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีเยือนมลฑลกว้างตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการยุวทูตความดี ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะเดินทางระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2561

           โดย นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ได้รับคัดเลือกให้เป็น 2 ใน 7 คน ที่ได้เข้าร่วมโครงการ เพราะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้าน โดยเฉพาะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้ดี

           ด้าน นางสาวนพรรณพ แจ้งสว่าง ครูโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก กล่าวว่า การเดินทางครั้งนี้ ทางคณะจะนำผู้เข้าร่วมโครงการไปหลายแห่ง อาทิ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์มลฑลกว้างตุ้ง เยี่ยมชม และร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนจีนที่โรงเรียนประถมเมืองวิทยาศาสตร์ (เคอเสวเฉิง) เยี่ยมชม และทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาจีนภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง เยี่ยมชม และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนจีนที่โรงเรียนหัวเหม่ยกว่างโจว เยี่ยมชมหอสมุดเด็กกว่างโจว ซึ่งจะทำให้ตนเองและเด็กนักเรียนไทยได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับโอกาสพิเศษที่ได้รับนี้

           เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ พลภมรเสนวงศ์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ไปพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและด้านการศึกษากับนักเรียนและนักศึกษาจีน ซึ่งตนเองจะร่วมนำเสนอการหลักดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา: http://thainews.prd.go.th
ผู้สื่อข่าว : กุศลิน สุวรรณโณ
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สวท.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *