Facebook Page โครงการยุวทูตอาเซียน

           สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเฟสบุ้คเพจ (Facebook Page) โครงการยุวทูตความดี ยุวทูตอาเซียน สพฐ. เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งส่งข้อความ ตอบคำถาม และให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ้ค (Facebook) ซึ่งปัจจุบันมีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนนิยมใช้เป็นจำนวนมาก โดยสามารถเข้าชมเพจได้ที่ Young Ambassadors of Virtue By OBEC
           นอกจากนี้ยังมีช่องทางสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมและผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอผ่านช่องทางยูทูปที่ YAV By OBEC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *