ยุวทูตน้อยเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อกิจกรรม ยุวทูตน้อยเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา (กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง)
วัตถุประสงค์
            1. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรับผิดชอบ มีความสำนึกในหน้าที่ และพัฒนาฝึกจิตสาธารณะของนักเรียนเพื่อให้เป็นต้นแบบของต้นกล้าความดีตามวิถีพอเพียงของเยาวชนไทย
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
วันที่ดำเนินการ  วันที่ 6  กรกฎาคม 2561  ณ อาคารอเนกประสงค์ สมจิตร – วนิดา ศรีพลอย
การดำเนินงาน
1. กิจกรรม “ตลาดนัดพอเพียงร้อยเรียงภูมิปัญญา มุ่งก้าวหน้า สร้างสรรค์อาชีพ จุดประทีปวิถีไทย “จัดเป็นนิทรรศการมีชีวิตประกอบด้วย
| ตลาดนัดพอเพียงมหัศจรรย์ผัก                    | ตลาดนัดพอเพียงสินค้ามือสอง
| ตลาดนัดพอเพียงขนมไทยไร้เทียมทาน           | ตลาดนัดพอเพียงอนุบาล
| ตลาดนัดพอเพียงปลดปล่อยเปลี่ยนปัญญา       | ตลาดนัดพอเพียงสู่ Thailand 4.0
2. กิจกรรมนิทรรศการมีชีวิตบูรณาการทุกระดับชั้นเรียนเป็นผู้จำหน่ายสินค้าทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน ดังนี้
ครั้งที่ 1 นักเรียนชั้นอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครั้งที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนโครงการวิทย์-คณิต
ครั้งที่ 4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียน English Program
ครั้งที่ 5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลที่ได้รับ
        เกิดทักษะชีวิตของนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง นำไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองเข้าใจและเห็นคุณค่าในการสนับสนุนบุตรหลานในการนำผลผลิตที่เหลือกินเหลือใช้จากครัวเรือนนำมาจำหน่ายหรือให้นักเรียนรู้จักนำสิ่งของที่ใช้แล้วยังเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นมาแลกเปลี่ยนหรือนักเรียนเห็นคุณจากขยะนำมาคิดประดิษฐ์เป็นงานชิ้นใหม่นำมาจำหน่าย

ผู้เขียน  : นางวรรณี พจน์พัฒนพล