การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

          มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้ทำการคัดเลือกนักเรียนยุวทูตความดีฯ จากค่ายธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 32 คน และครู 8 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์ลำดับที่ 2 ของปี 2561 คือ คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 7 – 14 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมูลนิธิยุวทูตความดีร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เพื่อให้คณะยุวทูตความดีได้ทำความรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมของราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศที่ร่วมเส้นเขตแดนกันถึง 798 กิโลเมตร ผ่านกิจกรรมสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให้ยุวทูตความดีมีแนวคิดที่เปิดกว้างและพร้อมก้าวสู่การเป็นเยาวชนอาเซียน

นักเรียนโครงการยุวทูตความดีร่วมสาธิตการละเล่นไทยในงานเลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ

           เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของไทยด้วยการจัดงานเลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ และหัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน

           ภายในงานมีการจำลองกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ การก่อพระเจดีย์ทราย ตลอดจนการแสดงและสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่พระนครใต้ จัดสาธิตการทำมาลัยดอกไม้สด การทำเครื่องหอม-น้ำปรุง-แป้งพวง การทำขนมไทยในโหลแก้ว การทำขนมหวานไทยในถาดใบตอง นอกจากนั้น โรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีได้จัดนักเรียนจากโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ปทุมธานี และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นครปฐม มาสาธิตการละเล่นไทย และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุนการจัดแสดงผลิตภัณฑ์โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: OTOP) ได้แก่ ผ้าแพรวา (จังหวัดกาฬสินธุ์) เครื่องเงินดอยซิลเวอร์ (จังหวัดน่าน) ไข่วิจิตร (จังหวัดสมุทรปราการ) และสมุนไพรทุ่งทรายทอง (จังหวัดพิจิตร) อีกทั้ง ยังมีการแสดงหุ่นคนโดยไก่แก้วการละครและการแสดงโดยคณะนาฏศิลป์ซึ่งชนะการประกวดการแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ซึ่งจัดโดยมูลนิธิไทย ได้แก่ การแสดงชุด “สยามมหรสพ” โดย คณะกลมมหรสพ และการแสดงชุด “กระซิบรัก” โดย นาฏยบ้านสมเด็จ รวมทั้งการบรรเลงดนตรีไทยประยุกต์ โดย “วงสไบ” ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก และเป็นโอกาสให้เอกอัครราชทูต และหัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์และได้สัมผัสกับบรรยากาศการเฉลิมฉลองที่สำคัญของไทยและได้ร่วมสังสรรค์กับผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศอีกด้วย

ที่มา: ศูนย์ข่าวกระทรวงต่างประเทศ http://www.mfa.go.th

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ร่วมโครงการยุวทูตความดีเยือนมลฑลกว้างตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

           ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนพรรณพ แจ้งสว่าง ครูโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก และเด็กหญิงลาวัณย์ศิริ พลภมรเสนวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ที่ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดี ให้เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีเยือนมลฑลกว้างตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการยุวทูตความดี ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะเดินทางระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2561

           โดย นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ได้รับคัดเลือกให้เป็น 2 ใน 7 คน ที่ได้เข้าร่วมโครงการ เพราะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้าน โดยเฉพาะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้ดี

           ด้าน นางสาวนพรรณพ แจ้งสว่าง ครูโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก กล่าวว่า การเดินทางครั้งนี้ ทางคณะจะนำผู้เข้าร่วมโครงการไปหลายแห่ง อาทิ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์มลฑลกว้างตุ้ง เยี่ยมชม และร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนจีนที่โรงเรียนประถมเมืองวิทยาศาสตร์ (เคอเสวเฉิง) เยี่ยมชม และทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาจีนภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง เยี่ยมชม และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนจีนที่โรงเรียนหัวเหม่ยกว่างโจว เยี่ยมชมหอสมุดเด็กกว่างโจว ซึ่งจะทำให้ตนเองและเด็กนักเรียนไทยได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับโอกาสพิเศษที่ได้รับนี้

           เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ พลภมรเสนวงศ์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ไปพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและด้านการศึกษากับนักเรียนและนักศึกษาจีน ซึ่งตนเองจะร่วมนำเสนอการหลักดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา: http://thainews.prd.go.th
ผู้สื่อข่าว : กุศลิน สุวรรณโณ
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สวท.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

1 2